Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

Všeobecné informace

Upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru!

Volná sdělení do jednotlivých bloků či postery lze přihlásit nejpozději do 15. 10. 2012.

Volná sdělení zašlete elektronicky přes interaktivní formulář.

Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm.

Organizační zajištění konference: G-AGENCY s.r.o. Olomouc, ČGPS ČLS JEP Brno

Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.

Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 3. 11. 2012, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu:
Sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 olomouc,
tel: 602 740 822, 724 277 964, e-mail: info@g-agency.eu,
v el. podobě ji lze také vyplnit na www.kolposkopie.eu, www.cgps.cz, www.ssg.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní adresa, je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci.

Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků a poplatků za společenský večer.

V důsledku toho je nutné, abyste platbu:

za registrační poplatek, společenský večer a za oběd odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77
za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 80

Platby zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů viz výše a na přihlášce. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Bankovní údaje pro zahraniční transakci naleznete v přihlášce.

 

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT